Και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει υμίν... ΝΕΟ ΑΣΤΡΟΛόγοι του Χριστού: ‘’Και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει υμίν, ίνα μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα, το Πνεύμα της αληθείας’’ (Ιω. 14,16-17).
‘’Έτι πολλά έχω λέγειν υμίν, αλλ’ ου δύνασθε βαστάζειν άρτι. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αλήθειαν’’ (Ιω. 16,12-13). ‘’Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον ο πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος υμάς διδάξει πάντα και υπομνήσει υμάς πάντα α είπον υμίν’’ (Ιω. 14,25-26).

Και μετά συνέχισε την διδασκαλία του Πνεύματος από το βιβλίο του:
Έτσι λοιπόν σύμφωνα με την υπόσχεση του Χριστού, μετά τον επίγειο Θάνατό Του θα έρχονταν συνεχώς οι Άγγελοι του Θεού – Πνεύματα της Αλήθειας και θα παρέμεναν για πάντα με τους πιστούς. Διότι ο κίνδυνος του λάθους ήταν συνεχής. Σ’ αυτά αναφέρονταν πάντα οι Απόστολοι όταν ζητούσαν στους ανθρώπους να πιστέψουν τη διδασκαλία τους. Ιδίως στον Παύλο βρίσκονται επανειλημμένα υπαινιγμοί που αναφέρονται σ’ αυτούς τους Αγγέλους της Αλήθειας.

‘’Αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού την αποκεκρυμμένην, … ημίν δε ο Θεός απεκάλυψεν δια του Πνεύματος αυτού, το γαρ Πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού… ημείς δε ου το πνεύμα του κόσμου ελάβομεν, αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού, ίνα ειδώμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα ημίν. Α και λαλούμεν ουκ εν διδακτοίς ανθρωπίνης σοφίας λόγοις, αλλ’ εν διδακτοίς Πνεύματος Αγίου, πνευματικοίς πνευματικά συγκρίνοντες. Ψυχικός δε άνθρωπος ου δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού˙ μωρία γαρ αυτώ εστι, και ου δύναται γνώναι, ότι πνευματικώς ανακρίνεται’’ (Κορ. Α΄ 2,7-14).

Και αλλού: ‘’Φανερούμενοι ότι εστέ επιστολή Χριστού διακονηθείσα υφ’ ημών, εγγεγραμμένη ου μέλανι, αλλά Πνεύματι Θεού ζώντος’’ (Κορ. Β΄3,3). Και: ‘’Γνωρίζω δε υμίν αδελφοί, το ευαγγέλιον το ευαγγελισθέν υπ’ εμού ότι ουκ έστι κατά άνθρωπον˙ ουδέ γαρ εγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό ούτε εδιδάχθην, αλλά δι’ αποκαλύψεως Ιησού Χριστού’’ (Γαλ. 1,11-12).

Αλλά δεν ήταν μόνον οι Απόστολοι που έλαβαν την διδασκαλία τους από Πνεύματα του Θεού, αλλά και από τα διάμεσα που ήδη ξέρεις πως ονομάζονταν προφήτες. Ο Παύλος γράφει: ‘’Ότι κατ’ αποκάλυψιν εγνώρισέ μοι το μυστήριον (του Χριστού) … ο ετέραις γενεαίς ουκ εγνωρίσθη τοις υιοίς των ανθρώπων ως νυν απεκαλύφθη τοις αγίοις αποστόλοις αυτού και προφήταις εν Πνεύματι’’ (Εφεσ. 3,3-5). Γι’ αυτό τον λόγο πάλι γράφει προς Φιλιππησίους (3,15): ‘’Και ει τι ετέρως φρονείτε, και τούτο ο Θεός υμίν αποκαλύψει’’. Μπορούσαν να ρωτάνε τον Θεό στις Λειτουργίες τους και να παίρνουν την απάντηση από τα Πνεύματα του Θεού που μιλούσαν μέσα από τα διάμεσα.

Η λέξη ‘’προφητεία’’ που επανέρχεται τόσο συχνά στη Βίβλο, δεν σημαίνει πρόγνωση του μέλλοντος όπως νομίζετε, αλλά κάθε ομιλία Πνεύματος του Θεού μέσω ανθρώπινου διαμέσου. Τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός προέτρεπε τους ανθρώπους να ζητούν την Αλήθεια ρωτώντας Τον: ‘’Ερωτήσατέ με’’ (Ησ. 45, 11) και τους έδινε την Αλήθεια μέσω των Αγγέλων Του. Και οι Απόστολοι βεβαιώνουν ότι εκπληρώθηκε αυτή η υπόσχεση του Χριστού και ότι δέχτηκαν την διδασκαλία που κηρύττουν από τα Πνεύματα του Θεού.

Και από πού αντλεί η σημερινή Χριστιανοσύνη την Αλήθεια; Μπορούν άραγε να ισχυριστούν οι Χριστιανοί κήρυκες των διαφόρων Εκκλησιών σήμερα, ότι και δια μέσου αυτών ομιλεί ένα Πνεύμα του Θεού; Μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν δέχτηκαν την διδασκαλία τους από τους ανθρώπους και από ανθρώπινες σχολές, αλλά από αποκάλυψη του Χριστού; Όχι, αυτό δεν το μπορούν. Είναι υπάλληλοι της Εκκλησίας τους. Δεν γνωρίζουν τίποτα για Πνεύματα, Αγγέλους του Θεού που φέρνουν την Αλήθεια. Γι’ αυτούς είναι, όπως το ονομάζει ο Παύλος, ‘’μωρία’’, το ότι μπορεί ακόμα και σήμερα να έρθει μια διδασκαλία από ένα Πνεύμα του Θεού. Αυτό, κατά την γνώμη τους, δεν χρειάζεται να γίνεται σήμερα. Αυτό, νομίζουν, ήταν αναγκαίο μόνο σε προηγούμενες εποχές, όπου η ανθρωπότητα υποτίθεται ότι είχε πολύ μεγαλύτερη άγνοια από την σημερινή σας ‘’πεφωτισμένη’’ εποχή. Έχετε τόσο προοδεύσει με τις επιστήμες σας και μπορείτε όλοι να διαβάζετε και να γράφετε. Έχετε εκατομμύρια βιβλία και αντλείτε από αυτά. Και επιπλέον έχετε τόσους σπουδασμένους θεολόγους, διδάκτορες και καθηγητές. Αυτοί οπωσδήποτε γνωρίζουν την Αλήθεια. Στην πραγματικότητα όμως ακριβώς αυτοί οι διδάκτορες και καθηγητές της ‘’θεολογίας’’ εισήγαγαν εκείνες τις διδασκαλίες για τις οποίες σας προειδοποιεί ο Παύλος:

 ‘’Βλέπετε μη τις υμάς έσται ο συλαγωγών δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης, κατά την παράδοσιν των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν’’ (Κολ. 2,8). Και αλλού: ‘’…Θέλοντες είναι νομοδιδάσκαλοι, μη νοούντες μήτε α λέγουσι μήτε περί τίνων διαβεβαιούνται’’ (Τιμ. Α΄ 1,7). ‘’Ούτοί εισιν οι αποδιορίζοντες εαυτούς (κομματικοί, δογματικοί), ψυχικοί (των αισθήσεων), Πνεύμα μη έχοντες’’ (Ιούδα 19).

by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus