Τα θαύματα του Ιησού ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ
 Τα θαύματα του Ιησού και τα αντίστοιχα εδάφια στην Καινή 
 Διαθήκη


Το πρώτο θαύμα στο γάμο της Κανά


Κατά Ιωάννην 2:1-12
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων
Κατά Ματθαίον 14:13-21
Κατά Μάρκον 6:30-44
Κατά Λουκάν 9:10-17
Κατά Ιωάννην 6:1-14
Ο χορτασμός των τεσσάρων χιλιάδων
Κατά Ματθαίον 15:32-39
Κατά Μάρκον 8:1-10
Ανάσταση του Λαζάρου
Κατά Ιωάννην 11:1-44
Ανάσταση της κόρης του Ιάειρου
Κατά Ματθαίον 9:18-26
Κατά Μάρκον
5:21-43
Κατά Λουκάν 8:40-56
Ανάσταση του γιου της χήρας
Κατά Λουκάν 7:11-17
Θεραπεία λεπρού
Κατά Ματθαίον 8:1-4
Κατά Μάρκον 1:40-45
Κατά Λουκάν 5:12-16
Θεραπεία των δέκα λεπρών
Κατά Λουκάν 17:11-19
Θεραπεία δαιμονισμένου στα Γάδαρα
Κατά Ματθαίον 8:28-34
Κατά Μάρκον 5:1-20
Κατά Λουκάν 8:26-39
Θεραπεία ενός δαιμονισμένου παιδιού
Κατά Ματθαίον 17:14-21
Κατά Μάρκον 9:14-29
Κατά Λουκάν 9:37-43
Θεραπεία της δαιμονισμένης κόρης της Χαναναίας
Κατά Ματθαίον 15:21-28
Κατά Μάρκον 7:24-30
Θεραπεία δαιμονισμένου στη Καπερναούμ
Κατά Μάρκον 1:21-37
Κατά Λουκάν 4:31-37
Θεραπείες αρρώστων και δαιμονισμένων
Κατά Ματθαίον 4:24-25
Κατά Ματθαίον 8:16-17
Κατά Μάρκον 3:7-12
Κατά Μάρκον
1:32-34
Κατά Λουκάν
6:17-19
Κατά Λουκάν 4:40-41
Θεραπεία ενός κωφάλαλου δαιμονισμένου
Κατά Ματθαίον 9:32-34
Θεραπεία ενός τυφλού δαιμονισμένου
Κατά Ματθαίον 12:22-30
Κατά Λουκάν 11:14-23
Θεραπεία δύο τυφλών
Κατά Ματθαίον 9:27-31
Θεραπεία δύο τυφλών στην Ιεριχώ
Κατά Ματθαίον 20:29-34
Θεραπεία τυφλού στη Βηθσαΐδα
Κατά Μάρκον 8:22-26
Θεραπεία του τυφλού Βαρτίμαιου
Κατά Μάρκον 10:46-52
Κατά Λουκάν 18:35-43
Θεραπεία ενός εκ γενετής τυφλού
Κατά Ιωάννην 9:1-34
Θεραπεία της αιμορραγούσας
Κατά Ματθαίον 9:20-22
Κατά Μάρκον 5:25-34
Κατά Λουκάν 8:43-48
Θεραπεία παράλυτου
Κατά Ματθαίον 9:2-7
Κατά Μάρκον 2:1-12
Κατά Λουκάν 5:17-26
Θεραπεία παράλυτου στη Βηθεσδά
Κατά Ιωάννην 5:1-15
Θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου
Κατά Ματθαίον 8:5-13
Κατά Λουκάν
7:1-10
Κατά Ιωάννην 4:46-54
Θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου
Κατά Ματθαίον 8:14-15
Κατά Μάρκον
1:29-31
Κατά Λουκάν
4:38-39
Θεραπεία Μαρίας της Μαγδαληνής
Κατά Λουκάν 8:2-3
Θεραπεία παράλυτου τη μέρα του Σαββάτου
Κατά Ματθαίον 12:9-13
Κατά Μάρκον
3:1-6
Κατά Λουκάν
6:6-11
Θεραπεία κυρτωμένης γυναίκας το Σάββατο
Κατά Λουκάν 12:10-17
Θεραπεία ενός υδρωπικού το Σάββατο
Κατά Λουκάν 14:1-6
Θεραπείες τυφλών, κουλών, κωφαλάλων...
Κατά Ματθαίον 15:29-31
Θεραπείες στη Γεννησαρέτ
Κατά Ματθαίον 14:34-36
Κατά Μάρκον
6:53-56
Θεραπείες αρρώστων και παθήσεων
Κατά Ματθαίον 9:35
Η κατάπαυση της τρικυμίας της λίμνης
Κατά Ματθαίον 8:23-27
Κατά Μάρκον 4:35-41
Κατά Λουκάν
8:22-25
Περπάτημα πάνω στα νερά της λίμνης
Κατά Ματθαίον 14:22-32
Κατά Μάρκον
6:45-52
Κατά Ιωάννην
6:16-21
Η ξήρανση της συκιάς
Κατά Ματθαίον 21:18-22
Κατά Μάρκον 11:12-14
Ο Ιησούς θεραπεύει το αυτί του Μάλχο
Κατά Λουκάν 22:51

by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus